หน้าหลัก สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญและระดับวุฒิ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2565 สาขาเครื่องกล

สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญและระดับวุฒิ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2565 สาขาเครื่องกล

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks) และแนวทางการยื่นผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ ระดับภาคีพิเศษตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2565 สาขาเครื่องกล”

วิทยากร :

1. นายโกมล เดชกวินเลิศ กรรมการสภาวิศวกร และ อนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2. ศ.ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์ กรรมการสภาวิศวกร และประธาน อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย กรรมการ จรรยาบรรณ ฯ และ อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

****************************************************************************************************************

หมายเหตุ :

1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

2 เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ