หน้าหลัก เสวนา เรื่อง “งานวิศวกรรมกับ BCG Model เพื่อความยั่งยืนของประเทศ”

เสวนา เรื่อง “งานวิศวกรรมกับ BCG Model เพื่อความยั่งยืนของประเทศ”

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา

เรื่อง : งานวิศวกรรมกับ BCG Model เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

กล่าววัตถุประสงค์การเสวนา :

คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และประธานอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล

วิทยากร :

1. คุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล

2. คุณกัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์ นักวิเคราะห์อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์

3. คุณชูโชค ศิวะคุณากร Head of Environment Social Governance, SCG CGS

4. คุณพรอุดม โชติมโนธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร

ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

รับฟังการเสวนาผ่าน 2 ช่องทาง (สามารถเลือกได้ 1 ช่องทาง)

1. เสวนา ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

*** รับจำนวนไม่เกิน 50 คน และขอสงวนสิทธิ์ผู้แทนบริษัทละไม่เกิน 2 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนา Onsite

2. เสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

** แผนที่และการเดินทางมาสภาวิศวกร คลิก

รายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา Onsite  

นายพรอนันต์เปลี่ยนสมาน
นายพิริยะ อริยะพณิช
นายพงศ์พันธ์  พรหมรักษ์
นายธวัชชัย   แสงหาทัย
นายพีรวิชญ์ พรพนารัตน์
นายประเทศ   มานะเอม
นายศรัณภิรมย์ แสงฤทธิ์บุรีสุข
นายธีรเมธ  อภินันทนีสถิต
นางสาววันวิสา ทาระจีน
นายชัยพร ไทรเกตุ

เอกสารประกอบ