หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 14/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร” ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย  (Access Point) ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและราคา เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น

สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด

Powered By EmbedPress