คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.เข้าการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกรให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

8 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

22 Sep 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

19 Sep 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ คลิก

8 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

18 Sep 2023

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

🔴 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

8 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

15 Sep 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 53

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9203 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

8 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Sep 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 4 -26 พฤศจิกายน 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

8 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Sep 2023

เลขาธิการสภาวิศวกร เข้าร่วมพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความครบรอบ 38 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความครบรอบ 38 ปี โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานส่งฆ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

9 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

12 Sep 2023

สภาวิศวกรร่วมกับวสท. ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย”

🔴 สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทบทวนการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำให้แก่วิศวกรอาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นจำ สามารถสำรวจโครงสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานีสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กันยายน 2566 (รับจำนวนจำกัด 100 คน) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ :

9 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

11 Sep 2023

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2023: NECTEC-ACE 2023) ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาไทยก้าวหน้า” มุ่งเน้น “Data for Thai – Data for All” ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์พญาไท อาคาร The Unicorn Building ชั้น 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสริม ผลักดันในการนำผลงานวิจัยที่ใช้งานได้จริงไปสู่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเวทีสำหรับการนำเสนอ การอภิปราย และการบรรยายพิเศษจากภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – […]

9 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

8 Sep 2023

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม เข้าการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม และคุณณัฐพล ประชาเสรี  ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร พาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

9 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

29 Aug 2023
1 11 12 13 32