ประกาศจังหวัดราชบุรีขอเชิญยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

ขอเชิญยื่นประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดินระหว่าง กม.79+851-กม.99+769 อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม ตำบลท่าราบ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.35/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-7304 ต่อ 119 ในวันและเวลาราชการผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายังจังหวัดราชบุรี โดยแขวงทางหลวงราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ doh134 1 @doh.go. th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยจังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไชต์ www.doh.go.th และ www.sprocurement.go.th ในวันที่ […]

10 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

18 Jul 2023

สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

11 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

13 Jul 2023

สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างประกาศสภาวิศวกร ที่../….เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ของผู้ขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน)

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ร่างประกาศสภาวิศวกร ที่ ../…. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ของผู้ขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

11 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

11 Jul 2023

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเปลี่ยนตราสัญลักษณ์องค์กร (Logo)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และมุ่งเน้นบทบาทของการเป็น Smart Connector ที่พร้อมร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชนเพื่อทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างประเทศที่ทันสมัยและชีวิตคนไทยที่ง่ายขึ้น (Smart Nation Smart Life) อันจะนำไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ ในฐานะหน่วยงานหลักของชาติที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จึงได้กำหนดตราสัญลักษณ์ใหม่ การออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ DGA เพื่อความเด่นชัด จดจำง่ายโดยตัวอักษร D มาจากคำว่า Digital พาดเชื่อมต่อกับตัวอักษร G ที่มาจากคำว่า Government Development แสดงถึงการเป็นผู้เชื่อมต่อ (Smart Connector) เพื่อยกระดับภาครัฐให้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ตัวอักษร D มีลักษณะเปิดกว้าง โค้งมน และมีเส้นสายจำนวน 3 เส้น แสดงถึงความพร้อมเปิดรับและปรับตัวเข้ากับทุกฝ่าย เส้นสายตรงตัว D ยังตอกย้ำถึงการเป็นผู้เชื่อมต่อ (Smart Connector) ตัวอักษร D และ […]

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 Jul 2023

EEC Academy ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Nova Build Expo 2023

EEC Academy ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Nova Build Expo 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคารที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คน ได้เข้าถึงนวัตกรรมอาคารและสิ่งปลูกสร้างยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโลกที่ยั่งยืน ชมและสัมผัส ‘นวัตกรรมอาคาร’ ที่น่าใช้ ทั้งจากทั่วโลกและพัฒนาขึ้นโดยคนไทย วันที่ 13-15 กันยายน 2566 เวลา 10:00 – 18:00 น. ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 103-104 นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเจ้าแห่งนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและลด Carbon, เพื่อคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิต, เพื่อการก่อสร้างที่รวดเร็วและการใช้วัสดุที่คุ้มค่า, นวัตกรรม iOT, AI และ Data Analysis, นวัตกรรม Robotic ที่ใช้จริงแล้วรอบๆ ตัวเรา เป็นต้น ติดตามเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร Facebook: Nova BUILD EXPO 2023 Website: www.nova-build.com คลิก

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 Jul 2023

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานการออกแบบอาคารรวมถึงแบบก่อสร้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม และคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร เป็นผู้พาเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร

11 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

7 Jul 2023

รับชมรายการย้อนหลัง สภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10.1 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ)

ขอเชิญรับชมคลิปเต็มรายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10.1 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ) ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. รับชมได้แล้ว คลิกที่นี่

11 months ago
คลิปวิดีโอ

PR COE

3 Jul 2023
1 13 14 15 32