สภาวิศวกรเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สภาวิศวกร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

11 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

31 Oct 2022

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะเข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อหารือความร่วมมือร่วมกัน

รองศาสตราจารย์.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. พร้อมคณะ เข้าพบนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมของทั้ง 3 องค์กร และแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

11 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

31 Oct 2022

เลขาธิการสภาวิศวกรเป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมงานวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาวิชาชีพบัญชี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

11 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 Oct 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบจอดรถอัตโนมัติสภาวิศวกร

ดร.วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบจอดรถอัตโนมัติ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณวิสรัส เอี่ยมประชา กรรมการผู้จัดการระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

11 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 Oct 2022

สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 6 รุ่น

 สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและการบริหารงานสารบรรณ การเก็บรักษา การยืม การทำลายหนังสือราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”  บรรยายโดย : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ซึ่ง กำหนดจัดอบรม 6  รุ่นดังนี้  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ  โรงแรม รอยัล ซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานครรุ่นที่  3 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ  โรงแรมบีพีแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลารุ่นที่  4 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ  โรงแรมเนวาด้า […]

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

17 Oct 2022

โรงเรียนหอวัง เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนหอวัง เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบ และคุณน้ำทิพย์ ชุ่มเย็น ผู้แทน บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด เป็นวิทยากร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

12 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

9 Oct 2022

สภาวิศวกรจัดเสวนา เรื่อง “COE-Team Tag รวมใจสภาวิศวกรยุคใหม่”

คณะกรรมการสภาวิศวกร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 จัดเสวนา เรื่อง “COE-Team Tag รวมใจสภาวิศวกรยุคใหม่” วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 7 อาคารสภาวิศวกรแห่งใหม่ เพื่อนำเสนอแนวคิดและเทคนิคในการออกแบบอาคาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (2562-2564) เป็นผู้ดำเนินรายการ รวมถึงมีการมอบโล่รางวัลแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจให้กับผู้มีส่วนในการให้ความอนุเคราะห์และมีส่วนสำคัญในการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

12 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

6 Oct 2022

สภาวิศวกรจัดกิจกรรม “ซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565”

สภาวิศวกรจัดกิจกรรม “ซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565” โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านการป้องกันภัย รวมถึงการปฏิบัติอย่างถูกวิธีอย่างถูกวิธีและสิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องปกป้องผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2565

12 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

6 Oct 2022

สภาวิศวกรลงนาม (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่าง กรมทางหลวง กับ สภาวิศวกร และ วสท.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม (MOU) ระหว่าง กรมทางหลวง กับ สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรม รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านวิศวกรรม ตลอดจนหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร

12 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

6 Oct 2022

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกันด้วยหลัก DISC

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกันด้วยหลัก DISC โดยมีหัวข้อการอบรม Disruptive Technology กับการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในการทำงาน เรียนรู้และเข้าใจ คน ที่มีความแตกต่างกัน แนวคิด DISC MODEL ที่สะท้อนลักษณะ พฤติกรรมของคน ประเภทของ “คน” ในองค์กรตามหลักการ DISC MODEL การประยุกต์ใช้หลักการ DISC MODEL เพื่อบริหารจัดการพฤติกรรมตนเองและทีมงาน การสื่อสาร และประสานพลัง ของคนในองค์กร วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบ Online ผ่าน Z00m ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายโดย อ.กฤตนันท์ ประทุมเนตร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

12 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Oct 2022
1 13 14 15 21