แจ้งวันหยุดทำการสภาวิศวกรเนื่องในวันสงกรานต์

วันหยุดทำการสภาวิศวกรเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 13-17 เมษายน 2566 (วันที่ 12 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ให้บริการสมาชิกผ่านระบบ ONLINE)สมาชิกสามารถรับบริการผ่านระบบ Online 24 ชม.

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

12 Apr 2023

บ.เอ็กซโปซิส จำกัด เชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการและการประชุม “Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2023)

บ.เอ็กซโปซิส จำกัด เชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการและการประชุม “Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2023) ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. งาน Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2023) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ Moving towards Smart and Resilient Industry ” จะแบ่งโซนการจัดแสดงเป็น 2 ส่วนคือ ภายในงานจะมีการประชุมสัมมนาที่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้ประกอบการไทยและนานาชาติ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคส่วนที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตรวมถึงวิศวกร ภาครัฐและภาคการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Apr 2023

ประกาศ!! สมาชิกสามารถชำระเงินผ่าน QR Code ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ประกาศ!! สมาชิกสามารถชำระเงินผ่าน QR Code ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทร 1303 (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น.-16.30 น.)

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

1 Apr 2023

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2566

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 (ระบบการประชุมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3,000 คน และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่ฯ ผ่านช่องทางที่สภาวิศวกรกำหนด) ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2566 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th อนึ่ง สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1303 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ คลิกที่นี่ สภาวิศวกรจะจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการที่สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 50 เครื่อง * ขอให้ท่านจัดเตรียมหูฟัง หรือ Small Talk […]

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

31 Mar 2023

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8)

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8) อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 66-3/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1-1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 1. ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 (เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ) สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8) จากสาขาวิศวกรรมควบคุม ดังนี้ สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 7 คน […]

8 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

17 Feb 2023

สภาวิศวกรชี้แผ่นดินไหวตุรเคีย – ซีเรีย สัญญาณเตือนระบบโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก แนะกรุงเทพฯ และภาคก่อสร้างไทยต้องเร่งศึกษาความเสี่ยงรอยเลื่อน

สภาวิศวกรชี้แผ่นดินไหวตุรเคีย – ซีเรีย สัญญาณเตือนระบบโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก แนะกรุงเทพฯ และภาคก่อสร้างไทยต้องเร่งศึกษาความเสี่ยงรอยเลื่อน – งานออกแบบ ไทยพร้อมเตรียมส่งทีมช่วยเหลือลัดฟ้าเสริมกำลังค้นหาและประเมินแผนกู้ภัย           กรุงเทพฯ 9 กุมภาพันธ์ 2566 – สภาวิศวกร ชี้แผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูด สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งในตุรเคีย (เดิมคือตุรกี) และซีเรีย โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือนเสียหายนับพัน ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งกระฉูด ย้ำไทยมีรอยเลื่อนเฝ้าระวังหลายจุด รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากเป็นดินอ่อน ต้องเฝ้าระวังโครงสร้างพื้นฐานและอาคารบ้านเรือนเป็นพิเศษ เตือนประชาชนหากอยู่ในอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหวควรหลบที่ใต้โต๊ะ และหาสิ่งของป้องกันศีรษะ ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมส่งทีม USAR Thailand เข้าช่วยเหลือหากมีการร้องขอ           รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม  สภาวิศวกร เปิดเผยว่า จากกรณีแผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูดได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งในตุรเคียและซีเรีย โดยแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงมากที่สุดในบริเวณนั้น นับตั้งแต่ปี 1939 นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการถล่มของโครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือนในช่วงเวลาเช้ามืดที่ประชาชนกำลังนอนหลับพักผ่อน โดยศูนย์กลางในการเกิดเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้อยู่บริเวณรอยเลื่อนอะนาโตเลียตะวันออก อยู่ห่างจากเมืองเนอร์ดากิไปทางตะวันออก 26 กิโลเมตร […]

8 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

10 Feb 2023

สภาวิศวกรชี้การปิดจบปัญหาขยะในไทยต้องเริ่มบูรณาการ “มายด์เซ็ต” พร้อมโชว์โมเดลการแก้ปัญหาขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรมหนึ่งทางออกสำคัญแก้วิกฤตขยะล้นประเทศ!!

สภาวิศวกรรับเทรนด์ “ปลอดคาร์บอน” เปิดต้นแบบการสร้างอาคารเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ผู้เชี่ยวชาญเผยปัญหาการจัดการขยะในไทยยังเรื้อรัง ระบบยังขาดมาตรฐาน เน้นย้ำการแยกขยะที่ดีตั้งแต่ต้นทางช่วยให้ขยะสามารถเทิร์นกลับมาสร้างประโยชน์ได้อีกครั้ง ชูแนวคิดกระบวนการทางวิศวกรรมช่วยจัดการขยะรีไซเคิลขยะวนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดการใช้วัตถุดิบต้นทาง ลดปริมาณขยะปลายทาง ลดภาระการกำจัด ลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกำจัดขยะ ย้ำกฎหมายไทยยังไม่มีการเจาะจงคัดแยกขยะมีเพียงแนวทาง และการขอความร่วมมือกับชุมชนเท่านั้น ทำให้ประชาชนขาดความตระหนักรู้ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สภาวิศวกร กล่าวว่าปัญหาขยะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการขยะในประเทศไทย เป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน ระบบการคัดแยกขยะชุมชนยังไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐานแน่นอน ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น เพื่อการจัดการขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ประเทศไทยจึงควรมีการร่วมมือกันระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อจัดการขยะให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข ภาครัฐควรมีการอัปเดทข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและสถานการณ์ของขยะในปัจจุบัน และนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการในปัจจุบัน ในส่วนของภาคประชาชนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ปรับพฤติกรรมการทิ้ง การใช้ผลิตภัณฑ์ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และในส่วนของสถาบันการศึกษาควรจะมีหน้าที่ป้อนความรู้และเทคโนโลยีที่สมัยใหม่และมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะเพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถร่วมกันจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รูปแบบการจัดการขยะชุมชนส่วนมากจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่ ขยะออกจากแหล่งกำเนิดหรือจุดรวบรวมขยะหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ บ้าน  ตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ที่พักต่าง ๆ จะถูกรวบรวมขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายและสถานที่กำจัดหรือหลุมฝังกลบปลายทาง โดยการคัดแยกขยะจะเกิดขึ้นระหว่างทาง ตั้งแต่ต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ บนรถเก็บขน โรงงานรีไซเคิลและกำจัด จนถึงสถานที่ฝังกลบ โดยส่วนใหญ่ การคัดแยกขยะชุมชนมีการแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ […]

8 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

3 Feb 2023

ติ่งตัวแม่ต้องแคร์บ้าง!! สภาวิศวกรออกเตือนชาวติ่ง กับประเด็นความเซฟตี้ที่ต้องแคร์ปี 2023 มันส์ระเบิดแค่ไหน ความปลอดภัยต้องเป็นที่หนึ่ง

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย ประเทศไทยได้เปิดบ้านต้อนรับคนต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และในช่วงที่ผ่านมาเราจะพบเห็นศิลปินต่างชาติ โดยเฉพาะศิลปินเกาหลีที่ต่างตบเท้าเข้าประเทศไทยเพื่อจัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดกันแบบถี่ยิบ ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ต งานแฟนมีต จนมีคำเรียกว่า “ไทยแลนด์ก็แค่ปากซอยของเหล่าศิลปินเกาหลี” โดยเฉพาะในปี 2023 นี้ ที่ว่ากันว่าชาวติ่ง จะได้เฮกันอย่างต่อเนื่อง กับคิวศิลปินคนโปรดที่ทยอยเดินทางมาหากันอย่างคึกคักทุกเดือน เพื่อคลายความคิดถึงหลังจากงดกิจกรรมบันเทิงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กินเวลานานกว่า 3 ปี สภาวิศวกร ในฐานะองค์กรที่เต็มไปด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อีกทั้งงานของวิศวกรยังเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สังคม รวมถึงกิจกรรมของ “ชาวติ่ง” จึงมีข้อแนะนำให้แฟน ๆ ของศิลปินทุกวงได้รับความสนุกควบคู่ไปกับปลอดภัย โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจดังนี้ สุวรรณภูมิ สถานที่เช็คเรทติ้งด่านแรกของศิลปิน ติ่งที่ดีต้องต้อนรับศิลปินคนโปรดที่มาเยือนบ้านเราอย่างอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบผืนแผ่นดินไทย และเป็นอีกหนึ่งการวัดเรทติ้งของศิลปินว่ามีฐานแฟนคลับ ความนิยมมากน้อยแค่ไหน แฟนคลับต่างจับจองพื้นที่เพื่อให้ได้ใกล้ชิด และมองเห็นศิลปินคนโปรดได้ชัดเจนที่สุด ตั้งแต่ทางเดินออกจากเกทไปจนจุดขึ้นรถออกจากสนามบิน จุดที่อันตรายและน่าเป็นห่วงที่สุด คือ ราวกันตกกระจก จากชั้น 2 ชั้น 3 ที่เหล่าแฟนคลับต่างพิง ผลัก ดัน เพื่อให้ได้มองเห็นศิลปินคนโปรดมากที่สุด รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม สภาวิศวกร เปิดเผยว่า โดยปกติแล้วราวกันตกกระจกในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น […]

8 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

2 Feb 2023

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ คู่มือ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีไว้ในห้องสมุดของสภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคหนังสือ คู่มือ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีไว้ในห้องสมุดของสภาวิศวกรเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาหาความรู้ทางด้านวิศวกรรมสำหรับสมาชิกสภาวิศวกรและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือดังกล่าวให้แก่ห้องสมุดสภาวิศวกรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 08 5800 3113

10 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

14 Dec 2022

ด่วน!! สภาวิศวกรร่วมกับวิศวรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565

📣📣ด่วน!! สภาวิศวกรร่วมกับวิศวรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565 เพื่อตรวจสอบอาคารบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำท่วม ลงทะเบียนภายในวันนี้ เวลา 17.00 น. 🔴 สามารถลงทะเบียนhttps://forms.gle/kinAp6fXUPKFcod67 กำหนดการคลิก

11 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

1 Nov 2022
1 2 3 4 8