การตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

              ตามที่สภาวิศวกรได้ออกประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ (Paper vote) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) และกำหนดวันนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นั้น     […]

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

11 Feb 2022

การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางไปรษณีย์ (Paper vote)

                   เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 (1) และมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการจัดส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมเอกสารแนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งไปยังสมาชิกสามัญสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 10/2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565                    อาศัยอำนาจตามข้อ 4 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม […]

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

11 Feb 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง “กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

     คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ออกประกาศที่ 9/2565 เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 ดังต่อไปนี้      ข้อ 1 กำหนดวันรับสมัครและสถานที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)          (1) กำหนดระยะเวลารับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ          (2) สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา […]

7 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

20 Jan 2022

สภาวิศวกรขอชี้แจงการเชื่อมโยงข้อมูลของสมาชิกสภาวิศวกร

จากกรณีที่สภาวิศวกรได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาวิศวกร กรณีข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารของตนเองบนระบบบริการสมาชิก COE Services ไม่ถูกต้อง ในวันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวนหนึ่งนั้น สภาวิศวกรขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุและกระบวนการแก้ไข ดังต่อไปนี้ สาเหตุของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ปรากฏบนระบบมีดังนี้ 1. จากการอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเก่ามายังระบบใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงทำให้ข้อมูลที่แสดงไม่ครบถ้วน ในระหว่างนี้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของสมาชิกจึงปรากฏขึ้น 2. การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาระบบฝ่าย IT กับทีมงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กรคลาดเคลื่อน จึงทำให้มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในขณะที่เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูล ข้อมูลจึงยังไม่สมบูรณ์ที่จะให้สมาชิกเข้ามาตรวจสอบได้ สภาวิศวกร ได้ทำการปิดระบบเพื่อปรับปรุงระบบการแก้ไขข้อมูลสมาชิกในวันที่ 22 มกราคม 2565 เพื่อเร่งปรับปรุงข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารของสมาชิกจากระบบเก่ามายังระบบใหม่ และทำการเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งในวันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาวิศวกรสามารถเข้าใช้บริการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบันได้อีกครั้ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกนี้เป็นอย่างสูง คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกร เอกสารประกอบ– ข่าวประชาสัมพันธ์

7 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

28 Jan 2022

โครงการ LIFE BEGINS WITH GHB กุญแจสู่ความสำเร็จ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เงินฝากดอกเบี้ยสูง พิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ สภาวิศวกร ทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Life Begins with GHB นั้นธนาคารฯ จึงขอนำ ส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน และเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อและเอกสารประกอบการขอสินเชื่อสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร ดังนี้ – อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน (เฉลี่ย 3 ปี = 2.59%)ปีที่ 1 = 2.39% ต่อปีปีที่ 2 = 2.59% ต่อปีปีที่ 3 = 2.79% ต่อปีปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = *MRR -1.00% (5.15%) ต่อปี– กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = *MRR -0.50% (5.65%) ต่อปี– กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = *MRR (6.15%) ต่อปีพิเศษ 3 […]

7 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

25 Jan 2022

ยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้ออกประกาศ ที่ 163/2564 เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และประกาศสภาวิศวกร ที่ 173/2564 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นซองเอกสารประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น      เนื่องจากในการประกวดราคาครั้งนี้ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเงื่อนไขตามขอบเขตงานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยวิธีประกวดราคา สภาวิศวกรจึงขอยกเลิกดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรในครั้งนี้ ตามระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสารประกอบ– ประกาศยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

7 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

24 Jan 2022

แจ้งปิดปรับปรุงระบบในส่วนเมนูบริการ ‘แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก’ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารของสมาชิก

แจ้งปิดปรับปรุงระบบในส่วนเมนูบริการ ‘แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก’ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารของสมาชิกมีข้อมูลนำเข้าข้อมูลบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการMigrationยังไม่ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2565 เวลา 23.00 น. และเปิดให้บริการอีกครั้ง วันที่ 25ม.ค. 2565 เวลา 8.00 น. สมาชิกสามารถใช้บริการอื่นๆได้เป็นปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้

7 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

22 Jan 2022
1 2 3 4