สภาวิศวกรพร้อมส่งเสริมวิศวกรไทยผ่านการสัมมนาออนไลน์ Future of Engineers เมื่อวิศวกรต้องเอาตัวรอดในโลกยุคดิสรัปชัน ตลอดเดือนมกราคม 2565 สมาชิกสภาวิศวกรสามารถรับคะแนน CPD ได้ในงาน

Future of Engineers เมื่อวิศวกรต้องเอาตัวรอดในโลกยุคดิสรัปชัน สภาวิศวกรพร้อมส่งเสริมวิศวกรไทยผ่านการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar ร่วมหาคำตอบของทางรอดในอนาคตที่วิศวกรต้องรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก่อนใคร 🔴 วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น.หัวข้อ “ความท้าทายและโอกาสของวิศวกรยุคดิจิทัล : การพัฒนาฮาร์ดแวร์ควบคุมเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตอย่างง่าย”โดย         ศาสตราจารย์.ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สจล.ลงทะเบียนฟรี คลิก 👉🏻 [Link] (1 PDU/CPD Units) 🔴 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 19.00 – 20.00 น.หัวข้อ “SMART INDUSTRY ในมิติสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับวิศวกร”โดย         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์               คุณประสงค์ […]

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

6 Jan 2022

สภาวิศวกรจัดทำปฏิทินสภาวิศวกรปี 2022 ในรูปแบบ electronic ให้สมาชิกได้ Download ฟรี

สภาวิศวกรได้จัดทำปฏิทินสภาวิศวกรปี 2022 ธีมพระบรมครูวิษณุกรรม สมาชิกสามารถ Download ปฏิทินในรูปแบบ electronic file ได้ที่นี่ Download ปฏิทิน 2022

6 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

21 Dec 2021

ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร

ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 10 เมษายน 2565 คณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ 35-8/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเลือกตั้งของสภาวิศวกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกรที่เกี่ยวข้อง   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

11 months ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

5 Aug 2021

ประกาศประชาสัมพันธ์ คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนและสมาชิก ที่คณะผู้แทนสภาวิศวกรนำเสนอต่อผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง

…ประกาศประชาสัมพันธ์ คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนและสมาชิก ที่คณะผู้แทนสภาวิศวกรนำเสนอต่อผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

13 May 2021

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมกับกรรมการสภาวิศวกร ในนามสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรอาสา, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 200 ถุง และมีวิศวกรอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยกว่า 10 หลังคาเรือน

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

10 Mar 2021

“ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564”

ประกาศ  “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564” ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามที่ระบุในข้อบังคับ “กำหนดสองปีนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับมีผลบังคับใช้”) ทาง Email : license@coe.or.th โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริง   คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสามัญสมาชิกและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมโยธาและได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ สาขาวิศวกรรมเคมี ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสามัญสมาชิกและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาเคมีวิศวกรรมสาขาเคมีเทคนิค หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นเทียบเท่าวิศวกรรมเคมี ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาไว้ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ   เอกสารและขั้นตอนในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ สภาวิศวกรจะประกาศให้ทราบภายหลัง ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/027/T_0033.PDF ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/027/T_0036.PDF

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

24 Feb 2021

การประกาศบังคับใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร จำนวน 6 ฉบับ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2563

          ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร จำนวน 6 ฉบับ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรได้ให้ความเห็นชอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้           1. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564           2. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564           3. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564           […]

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

system

19 Feb 2021
1 3 4