หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

การตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

              ตามที่สภาวิศวกรได้ออกประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ (Paper vote) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) และกำหนดวันนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นั้น

                อาศัยอำนาจตามข้อ 8 และข้อ 9 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) จึงได้จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งแยกตามลำดับตัวอักษร โดยถือจำนวนสมาชิกสามัญในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นฐาน ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสภาวิศวกร ประกอบกับเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองในการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) 

กดตรวจสอบสิทธิ

                   อนึ่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่า ตนไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งก่อนวันเริ่มระยะเวลาลงคะแนนไม่น้อยกว่า 10 วัน ซึ่งผู้อำนวยการเลือกตั้ง จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยเร็ว ในกรณีนี้คำวินิจฉัยของผู้อำนวยการเลือกตั้งให้ถือว่าเป็นที่สุด