หน้าหลัก กรณีขอให้ศาลปกครองเพิกถอนสัญญาว่าจ้างนิติบุคคลเอกชนเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคล

กรณีขอให้ศาลปกครองเพิกถอนสัญญาว่าจ้างนิติบุคคลเอกชนเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคล

รายงานผลคำพิพากษาของศาล

เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงานของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1967/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 2264/2565

วันที่รับคำฟ้อง 6 สิงหาคม 2563

ผู้ฟ้องคดี นายเรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ ที่ 1 กับพวกรวม 13 คน

ผู้ถูกฟ้องคดี สภาวิศวกร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เรื่องตามกรณีข้อพิพาท  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปคำพิพากษา (โดยย่อ) การที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นชอบให้ว่าจ้างนิติบุคคลเอกชนเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคล และการที่สภาวิศวกรทำสัญญาจ้างนิติบุคคลเอกชนตามมติดังกล่าว เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง 

โปรดดูรายละเอียดที่นี้ คลิก