หน้าหลัก ฟรี-สัมมนาออนไลน์ “กลไกการเจรจาระหว่างประเทศ วิศวกรไทยได้ หรือ เสีย ประโยชน์”

ฟรี-สัมมนาออนไลน์ “กลไกการเจรจาระหว่างประเทศ วิศวกรไทยได้ หรือ เสีย ประโยชน์”

โดย : คณะอนุกรรมการอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมนาออนไลน์


เรื่อง : “กลไกการเจรจาระหว่างประเทศ วิศวกรไทยได้ หรือ เสีย ประโยชน์”

วิทยากร : 1. รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการฯ (Monitoring Committee)

2. รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการฯ (Monitoring Committee)

3. นายเอกคุณ โพธิ์พูนศักดิ์ Mobility Services Manager บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

4. คุณศุภฤกษ์ ศิริเวทิน วิศวกรวิชาชีพอาเซียน

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ