หน้าหลัก สัมมนา_การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาโยธา

สัมมนา_การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาโยธา

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”
วิทยากร : คุณเสรี สุธรรมชัย
วิทยากร : คุณประสงค์ ธาราไชย
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิช ลิ่มทอง

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.15 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 6 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูลด้วย ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบการสัมมนา
– กำหนดการสัมมนา

นายเสรี สุธรรมชัย

นายประสงค์ ธาราไชย

ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ 

ผศ.สุวิช ลิ่มทอง