หน้าหลัก ฟรี–สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “กรณีศึกษา ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปแตชใต้ดิน”

ฟรี–สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “กรณีศึกษา ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปแตชใต้ดิน”

โดย : คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

เรื่อง “กรณีศึกษา ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปแตชใต้ดิน”
วิทยากร : นายไพรัตน์ เจริญกิจ

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 2 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ คลิก