หน้าหลัก ฟรี-สัมมนา “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงานการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญ วุฒิ สาขาสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม”

ฟรี-สัมมนา “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงานการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญ วุฒิ สาขาสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม”

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา


เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks)”

วิทยากร :

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับ วุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร  อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3. นายชัยยา เจิมจุติธรรม ที่ปรึกษาอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ONLINE

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

————————————————————–

 ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

***เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป***

เอกสารประกอบ