หน้าหลัก สัมมนา เรื่อง G-GOODs : “การออกแบบอาคารภาครัฐให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐตามเกณฑ์กรมโยธาธิการและผังเมือง”

สัมมนา เรื่อง G-GOODs : “การออกแบบอาคารภาครัฐให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐตามเกณฑ์กรมโยธาธิการและผังเมือง”

สภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเรียนเชิญวิศวกร สถาปนิกและผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

เรื่อง G-GOODs : “การออกแบบอาคารภาครัฐให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐตามเกณฑ์กรมโยธาธิการและผังเมือง”

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 17.00 นาฬิกา
ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

แผนที่และการเดินทางมาสภาวิศวกร คลิก

หมายเหตุ : 

* วิศวกรผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3.5 หน่วย

** เดินทางรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ลงสถานีโชคชัย 4 ทางออก 4

เอกสารประกอบ