หน้าหลัก เสวนา เรื่อง “มหันตภัยเงียบฝุ่น PM 2.5 แก้ไขอย่างไร”

เสวนา เรื่อง “มหันตภัยเงียบฝุ่น PM 2.5 แก้ไขอย่างไร”

โดย : คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมรับฟัง

เสวนา เรื่อง “มหันตภัยเงียบฝุ่น PM 2.5 แก้ไขอย่างไร”

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ช่วงที่ 1 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ฝุ่นพิษ 2.5 ปัญหาที่ต้องเร่งแก้”

โดย : รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์    นายกสภาวิศวกร

ช่วงที่ 2 เสวนา เรื่อง “มหันตภัยเงียบฝุ่น PM 2.5 แก้ไขอย่างไร”

วิทยากร :

  • ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์   รองเลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
  • นพ.ดร.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย  รองประธานมูลนิธิสว่างพะเยา   
  • ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
  • นายวิโรจน์  โขมพัตราภรณ์ คณะทำงานพัฒนารูปแบบบริหารการจัดการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม สภาวิศวกร

ดำเนินรายการ : รศ.ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่านหากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

เอกสารประกอบ