หน้าหลัก สัมมนา เรื่อง “การใช้ Application ในการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย”

สัมมนา เรื่อง “การใช้ Application ในการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย”

สภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญวิศวกรอาสา และวิศวกรเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง : “การใช้ Application ในการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย”

กล่าวต้อนรับ :
รศ.ดร.ปิยะบุตร  วานิชพงษ์พันธุ์
นายกสภาวิศวกร

วิทยากร :
1. ผศ.ดร.ธเนศ  วีระศิริ
กรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 และประธานคณะอนุกรรมการภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ
2. ผศ.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต
เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
3. ดร.เกษม  ปิ่นทอง
ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท.
4. คุณฐนโรจน์  วรรัฐประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 6 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) เท่านั้น
2. สมัครเป็นวิศวกรอาสาสภาวิศวกร คลิก

** เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป **

เอกสารประกอบ