หน้าหลัก สัมมนา “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ในการลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์การก่อสร้าง”

สัมมนา “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ในการลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์การก่อสร้าง”

โดย : คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกรเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง : “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ในการลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์การก่อสร้าง”

กล่าวต้อนรับ :

ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร

วิทยากร :

1. คุณหฤษฏ์ ศรีนุกูล
คณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม สภาวิศวกร
และรองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
2. คุณสายัณต์ ฉิมประดิษฐ
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
และรองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
3. คุณวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
4. รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
อนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
และอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : 

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 6 CPD Units สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

**เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ