หน้าหลัก สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ การเขียนผลงานและการสอบสัมภาษณ์ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาไฟฟ้า

สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ การเขียนผลงานและการสอบสัมภาษณ์ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาไฟฟ้า

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ การเขียนผลงานและการสอบสัมภาษณ์ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า”

วิทยากร :

1. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศกร คนที่ 1 และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. รองศาสตราจารย์พิชิต ลำยอง อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : 

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ  CPD 3 หน่วย  สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น*

**เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ