หน้าหลัก สัมมนาเรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา”

สัมมนาเรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา”

โดย : คณะกรรมการจรรยาบรรณ

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา

เรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา”

กล่าวต้อนรับ : นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

วิทยากร :

  • รองศาสตราจารย์ ดร.การุญ จันทรางศุ ประธานกรรมการจรรยาบรรณ
  • นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ กรรมการจรรยาบรรณ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สกุล ห่อวโนทยาน กรรมการจรรยาบรรณ

ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หมายเหตุ :
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย

เอกสารประกอบ