หน้าหลัก สัมมนา เรื่อง “แนะนำแนวทางการประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”

สัมมนา เรื่อง “แนะนำแนวทางการประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง : “แนะนำแนวทางการประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”

วิทยากร :

1. รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ประธานอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. นายประสงค์ นรจิตร์ อนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. นายรณภพ สุนทรโรหิต อนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่าน 2 ช่องทาง (สามารถเลือกได้ 1 ช่องทาง)

1. สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

2. สัมมนา ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ลาดพร้าว 54) *** รับจำนวนไม่เกิน 20 คน***

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา Onsite

แผนที่และการเดินทางมาสภาวิศวกร คลิก

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 CPD Units สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

**  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ***

เอกสารประกอบ