หน้าหลัก สัมมนา เรื่อง “สรุปข้อพิจารณากรณีการถล่มพังของสะพานยกระดับอ่อนนุช-ลาดกระบัง : ผลการตรวจสอบพื้นที่หลังการวิบัติ”

สัมมนา เรื่อง “สรุปข้อพิจารณากรณีการถล่มพังของสะพานยกระดับอ่อนนุช-ลาดกระบัง : ผลการตรวจสอบพื้นที่หลังการวิบัติ”

โดย : คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง : “สรุปข้อพิจารณากรณีการถล่มพังของสะพานยกระดับอ่อนนุช-ลาดกระบัง : ผลการตรวจสอบพื้นที่หลังการวิบัติ”

กล่าวต้อนรับ :
ดร.ธเนศ วีระศิริ
กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ

วิทยากร :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
ประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
2. ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ
ผู้ชำนาญการพิเศษ สภาวิศวกร
3. นาวาอากาศเอก ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์
อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.

ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.45 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 CPD Units สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) เท่านั้น

** เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป **

เอกสารประกอบ