หน้าหลัก เสวนาการอบรมและทดสอบความพร้อมสำหรับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ “เรื่องความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมทั่วไป”

เสวนาการอบรมและทดสอบความพร้อมสำหรับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ “เรื่องความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมทั่วไป”

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ผ่าน 2 ช่องทาง (ระบบ Webex หรือ Facebook Live)

เสวนาการอบรมและทดสอบความพร้อมสำหรับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ
“เรื่องความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมทั่วไป”

วิทยากร :
1. นายลือชัย ทองนิล วิชาความปลอดภัย
2. ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ วิชาความปลอดภัย
3. ศ.ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วิชาความปลอดภัย
4. รศ.สุธา ขาวเธียร วิชาสิ่งแวดล้อม

ผู้ดำเนินรายการ : 
1. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
2. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา 
รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม Cisco Webex

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น
  2. ผู้เข้าร่วมเสวนาผ่าน Facebook Live จะไม่ได้รับ CPD
  3. เอกสารประกอบการเสวนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ