หน้าหลัก สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การติดตั้งระบบ EV Charger” (เต็มแล้ว)

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การติดตั้งระบบ EV Charger” (เต็มแล้ว)

โดย : คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

เรื่อง การติดตั้งระบบ EV Charger
วิทยากร : ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 15.00-17.00 นาฬิกา 
รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้สนใจเต็มจำนวน

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 4 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หมายเหตุ :

  1. มีการทดสอบหลังจบการสัมมนา ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
  2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ ผ่าน การประเมินผลจะได้รับ CPD 4 หน่วย
  3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ ไม่ผ่าน การประเมินผลจะได้รับ CPD 2 หน่วย
  4. เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ คลิก