หน้าหลัก สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “อนาคตของเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการใช้งานระบบแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน” (เต็มแล้ว)

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “อนาคตของเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการใช้งานระบบแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน” (เต็มแล้ว)

โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

เรื่อง อนาคตของเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการใช้งานระบบแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน
สมาคม : สมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย


วิทยากร :
1. ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย
บรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีใหม่ของแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน (Emerging technologies of battery energy storage)”
2. นายเกษียร สุขีโมกข์ กรรมการสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย
บรรยายเรื่อง “การป้องกันอันตรายจาก Thermal runaway ในแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Prevention hazards from Thermal runaway in energy storage batteries)”

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้สนใจเต็มจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 2 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

** เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป **

เอกสารประกอบ
1. ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล
2. นายเกษียร สุขีโมกข์