หน้าหลัก สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “อนาคตของเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการใช้งานระบบแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน”

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “อนาคตของเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการใช้งานระบบแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน”

โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

เรื่อง อนาคตของเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการใช้งานระบบแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน
สมาคม : สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย


วิทยากร :
1. ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย
บรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีใหม่ของแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน (Emerging technologies of battery energy storage)”
2. นายเกษียร สุขีโมกข์ กรรมการสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย
บรรยายเรื่อง “การป้องกันอันตรายจาก Thermal runaway ในแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Prevention hazards from Thermal runaway in energy storage batteries)”

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 2 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

** เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป **

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม Cisco Webex