หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : นิติบุคคล

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนิติบุคคล

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนิติบุคคล

1. เข้าระบบ service.coe.or.th
2. เลือกเมนู “นิติบุคคล”
3. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์
4. กรอกข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลกรรมการ ข้อมูลผู้ติดต่อประสานงาน
5. แนบเอกสารประกอบการยื่นคำขอ
6. ชำระเงินค่ายื่นขอใบอนุญาตนิติบุคคล 16,000 บาท
7. เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตรวจสอบเอกสาร หากมีการแก้ไขเอกสารจะมีการแจ้งกลับผ่านหน้าเว็บไซต์
8. เมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณณ์ และคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ส่งเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และนำเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่ออนุมัติออกใบอนุญาต
9. นิติบุคคลรอรับทราบผลการอนุมัติผ่านหน้าเว็บไซต์ตามกำหนดวันเวลาที่ระบุบนระบบ


หมายเหตุ

1. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล มีอายุ 3 ปี
2. ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตประมาณ 60 วัน