หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : นิติบุคคล

การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคล

การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคล

          กรณีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มีการเปลี่ยนผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อ ๕ (๓) (ก), (ข), (ค), (ง), (1) หรือ (ฉ) ให้ส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล พร้อมด้วยหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วต่อหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกรกายในสามสิบวัน หลังการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล

          กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิดิบุคคลภายในกำหนด ให้มีผลขาดจากการเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ

เอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล มีดังนี้

1. หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล
(ดาวโหลดแบบฟอร์ม https://coe.or.th/download_form/)

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการแล้ว ไม่เกิน 30 วัน
3. หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (บอจ.1 และ บอจ.4 ฯลฯ ที่มีวันที่ประทับรับเรื่องจากนายทะเบียน)
4. รายงานการประชุมที่มีมติแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ
จัดส่งเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเมลล์ license@coe.or.th โดยไม่ต้องจัดส่งฉบับจริง