หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : นิติบุคคล

รายการเอกสารที่ต้องใช้

รายการเอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้รับรองมาแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน
2. รายชื่อผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล
3. หนังสือแสดงเจตจำนงค์ยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

          3.1 กรณีบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัดมหาชน เลือกใช้คุณสมบัติกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ใช้
(แบบฟอร์ม สำหรับ บริษัท จำกัด และห้างหุ่นส่วนจำกัด
)
          3.2 กรณีบริษัทจำกัดมหาชน เลือกใช้คุณสมบัติ คณะผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยคณะผู้บริหารที่มีใบอนุญาตทุกท่านจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และจะต้องยื่นรายงานประจำปีประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ใช้
(แบบฟอร์ม สำหรับ บริษัท มหาชน จำกัด)

4. หลักฐาน / เอกสารประกอบ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญบริษัททุกแผ่นขั้นตอนการดำเนินการ