หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : นิติบุคคล

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตนิติบุคคล

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตนิติบุคคล

1. เข้าระบบ service.coe.or.th
2. เลือกเมนู “นิติบุคคล”
3. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์
4. กรอกข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลกรรมการ ข้อมูลผู้ติดต่อประสานงาน
5. แนบเอกสารประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
6. ชำระเงินค่าค่าธรรมเนียม โดยอัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาต มีดังนี้
          – ต่ออายุใบอนุญาตกำหนดภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 9,000 บาท
          – ต่ออายุใบอนุญาต ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 11,000 บาท
  * กรณีใบอนุญาตหมดอายุเกิน 60 วัน ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ และชำระค่าธรรมเนียม 16,000 บาท
7. เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตรวจสอบเอกสาร หากมีการแก้ไขเอกสารจะมีการแจ้งกลับผ่านหน้าเว็บไซต์
8. เมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์และคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ส่งเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ   และนำเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่ออนุมัติออกใบอนุญาต
9. นิติบุคคลรอรับทราบผลการอนุมัติผ่านหน้าเว็บไซต์ตามกำหนดวันเวลาที่ระบุบนระบบ

10. สภาวิศวกรจะจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ หลังผ่านการอนุมัติออกใบอนุญาต


หมายเหตุ

1.ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล มีอายุ 3 ปี

2. ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตประมาณ 60 วัน