หน้าหลัก ฟรี-เสวนา เรื่อง “BCG models ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง”

ฟรี-เสวนา เรื่อง “BCG models ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง”

โดย : คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนาออนไลน์
เรื่อง : BCG models ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง

วิทยากร :

  1. ดร.วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และประธานอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล
  3. นางสาวศุภรา เหลืองภัทรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
  5. นายปรเมศวร์ พิมพบุตร Managing Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  6. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล

ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการเสวนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ