หน้าหลัก ฟรี–สัมมนาออนไลน์ “การตรวจสอบ ระบบประปา และระบบท่อสุขาภิบาล”

ฟรี–สัมมนาออนไลน์ “การตรวจสอบ ระบบประปา และระบบท่อสุขาภิบาล”

โดย : คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง : การตรวจสอบ ระบบประปา และระบบท่อสุขาภิบาล
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์  ภูริปัญญาคุณ
วิทยากร : คุณกัมปนาท สารศาสตร์บัญชา
(หัวหน้างานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบการสัมมนา
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา
– การตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน
– ระบบท่อสุขาภิบาล