หน้าหลัก เสวนาการอบรมและทดสอบความพร้อมสำหรับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ “เรื่องกฎหมาย จรรยาบรรณและองค์ความรู้ที่วิศวกรควรรู้”

เสวนาการอบรมและทดสอบความพร้อมสำหรับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ “เรื่องกฎหมาย จรรยาบรรณและองค์ความรู้ที่วิศวกรควรรู้”

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ผ่าน 2 ช่องทาง (ระบบ Webex หรือ Facebook Live)

เสวนาการอบรมและทดสอบความพร้อมสำหรับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ
“เรื่องกฎหมาย จรรยาบรรณและองค์ความรู้ที่วิศวกรควรรู้”

วิทยากร :
1. นายประสงค์ นรจิตร์ วิชากฎหมาย
2. รศ.ดร. ขวัญชัย ลีเผ่าพันธ์ วิชาองค์ความรู้อื่น ๆ
3. นายประสงค์ ธาราไชย วิชาจรรยาบรรณ

ผู้ดำเนินรายการ : 
1. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
2. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา 
รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม Cisco Webex

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) จะได้รับ CPD 3 หน่วย สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น
  2. ผู้เข้าร่วมเสวนาผ่าน Facebook Live จะไม่ได้รับ CPD

Download เอกสารประกอบ