หน้าหลัก เสวนาเรื่อง “โลจิสติกส์ ของประเทศไทย…กับการพัฒนาประเทศ”

เสวนาเรื่อง “โลจิสติกส์ ของประเทศไทย…กับการพัฒนาประเทศ”

จัดโดย สภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา

เรื่อง : “โลจิสติกส์ ของประเทศไทย…กับการพัฒนาประเทศ”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้และได้เข้าใจถึงระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในภาพรวม จึงได้จัดการเสวนาเรื่องดังกล่าวขึ้นดังกำหนดการต่อไปนี้

พิธีเปิด : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์   นายกสภาวิศวกร

วิทยากร :

ช่วงแรก บรรยายเรื่อง “โลจิสติกส์ ของประเทศไทย…กับการพัฒนาประเทศ”

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร   ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงคณะที่ 6

ช่วงที่สอง การเสวนาเรื่อง “container yard ตู้ที่ให้บริการ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง และลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าและตู้เปล่า”

  1. นายศิริพงศ์ คุมพ์ประพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าด้านการตลาด การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2. นายธีรพล ชินโน รองกรรมการผู้จัดการ-ท่าเทียบเรือ บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด
  3. รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ผู้ดำเนินรายการ :  ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ และดร.ธเนศ วีระศิริ

ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 17.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่าน 2 ช่องทาง (สามารถเลือกได้ 1 ช่องทาง)

1. สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***************************************************

2. สัมมนา ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ลาดพร้าว 54) *** รับจำนวนไม่เกิน 40 คน***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา Onsite

แผนที่และการเดินทางมาสภาวิศวกร คลิก

หมายเหตุ : 

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 CPD Units สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่ลงทะเบียนด้วยการบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น*

เอกสารประกอบ