สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์”

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์” และงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards พร้อมรับใบประกาศนียบัตร 10 ชั่วโงในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนนา เอกสารประกอบ

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

16 Nov 2022

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 67

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 67 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 Nov 2022

สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร

สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บริษัท China Railway Design Corporation ได้ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์ที่จะสรรหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกรในสาขาดังต่อไปนี้ Civil Engineer, Structure Engineer, Electrical Engineer และ Mechanical Engineer โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวจงวารี มีอ่อน โทรศัพท์ 097-039-2691 หรือ E-mail : Jongware@hotmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Nov 2022

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 4 หัวข้อ

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา 4 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท (วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยการเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM) 2. การจัดระบบเอกสาร การส่งออกและนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร และพ.ร.บ. ศุลกากร 2560 รวมทั้งวิธีการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท ( วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยการเรียน ออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม ZOOM) 3. INCOTERMS 2020 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องรู้ ค่าลงทะเบียนท่านละ […]

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเผยแพร่หลักสูตรการอบรม

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In-hoเse) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนอง ความต้องการทางสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงขอส่งโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2565  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1)

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1) ให้แก่ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนหลักการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยในคดีปกครอง การเสริมสร้างความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ด้านการบริหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารยุคใหม่ โดยส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ซึ่งมีโครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท โนเนม ไอเอ็มชี จำกัด ในการจัดหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2566 (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฯ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน ค่าลงทะเบียน 260,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Nov 2022

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม “Princess Health Award” ประจำปี 2566

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม “Princess Health Award” ประจำปี 2566 ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน ส่วนหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งไปยังสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โดยถือประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ คลิก

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Nov 2022

วสท.ขอเชิญเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ เพลนารี 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Theme งาน Empower Engineering in Digital Era “เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล” เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ธุรกิจต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการทำงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ศักยภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่นหัวข้อ Low Carbon Digital Engineering, Sustainable green product, Resilient and smart city, 3D Drone Mapping, Automation andRobotic, Building Information Modeling (BIM), Automotive Industry and Clean Energy, […]

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

1 Nov 2022

สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 6 รุ่น

 สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและการบริหารงานสารบรรณ การเก็บรักษา การยืม การทำลายหนังสือราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”  บรรยายโดย : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ซึ่ง กำหนดจัดอบรม 6  รุ่นดังนี้  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ  โรงแรม รอยัล ซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานครรุ่นที่  3 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ  โรงแรมบีพีแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลารุ่นที่  4 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ  โรงแรมเนวาด้า […]

2 years ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

17 Oct 2022
1 11 12 13 18