หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ

 1. เข้าระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตต่างๆ”
 4. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ”
 5. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 6. ยื่นขอใบอนุญาต สามารถยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งลักษณะงานเท่าที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นๆ ถ้าประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษในงานลักษณะอื่นๆ ให้ยื่นคำขอใหม่
 7. ระบบออกเลขรับเรื่อง (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)
 8. รอการพิจารณาเอกสาร และผลงานจากคณะอนุกรรมการจึงสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้
 9. ผลการพิจารณาเอกสารและผลงานจะแจ้งทาง service.coe.or.th
 10. ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1,500 บาท
 11. จองรอบสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์
  – สมาชิกจะต้องผ่านการทดสอบสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการ
  – ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบข้อเขียน หากประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตในงานลักษณะเดิม สามารถยื่นคำขอใหม่ได้ภายหลังจากวันที่ยื่น คำขอครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  – การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด โดยเกณฑ์การผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 12. ผลการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งผ่านทาง service.coe.or.th
 13. ชำระเงินค่าอบรมและทดสอบความพร้อม ครั้งละ 1,500 บาท
 14. จองรอบสอบอบรมและทดสอบความพร้อม และเข้าอบรมทดสอบความพร้อม
  – จะต้องชำระเงินค่าทดสอบความพร้อมก่อน จึงจะสามารถเลือกรอบสอบได้
  – เมื่อสมาชิกเลือกรอบสอบอบรมทดสอบความพร้อมแล้ว สามารถเข้าอบรมด้วยการดู VDO ได้ทันที
  – เมื่อสมาชิกอบรมผ่าน VDO ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าห้องสอบอบรมทดสอบความพร้อมได้
 15. รออนุมัติใบอนุญาต เมื่ออบรมทดสอบความพร้อมเรียบร่้อยแล้ว รอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต
 16. ชำระเงินค่าใบอนุญาต จำนวน 1,000 บาท พร้อมส่วนต่างอายุสมาชิก
 17. รอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และอบรมทดสอบความพร้อม รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)

2. ค่าธรรมเนียมการออกแบบใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 1,000 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน

3. ระยะเวลาการพิจารณาผลงาน ใช้เวลาประมาณ 30 – 45 วันทำการ จึงจะสามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ได้