หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คำแนะนำในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี

คำแนะนำในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี

(กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ 8 ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ.2564)

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขอใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี

 1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
  1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ
  1.2 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาเคมีวิศวกรรม สาขาเคมีเทคนิค หรือ ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นเทียบเท่าวิศวกรรมเคมี ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาไว้ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)
 2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดเตรียมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
  2.1 ระดับภาคีวิศวกร
              หลักเกณฑ์
                          1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
                          2. ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
              เอกสารประกอบ
                          1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามรูปแบบที่สภาวิศวกรกำหนด
                          2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcirpt) ฉบับภาษาไทย ระบุวันที่จบการศึกษา
                          3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ จำนวน 1 รูป
                          4. จัดส่งเอกสารตาม 1-3 เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลล์ License@coe.or.th
  2.2 ระดับสามัญวิศวกร
              หลักเกณฑ์
                          1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป
                          2. ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
              เอกสารประกอบ
                          1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามรูปแบบที่สภาวิศวกรกำหนด
                          2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcirpt) ฉบับภาษาไทย ระบุวันที่จบการศึกษา
                          3. แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ใช้บังคับ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550) ไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกรระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรมเคมี
                          4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ จำนวน 1 รูป
                          5. จัดส่งเอกสารตาม 1-4 เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลล์ License@coe.or.th
  2.3 ระดับวุฒิวิศวกร
              หลักเกณฑ์
                          1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับวุฒิวิศวกร
                          2. ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
              เอกสารประกอบ
                          1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามรูปแบบที่สภาวิศวกรกำหนด
                          2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcirpt) ภาษาไทย ระบุวันที่จบการศึกษา
                          3. แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ใช้บังคับ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550) ไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวรรมเคมี
                          4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ จำนวน 1 รูป
                          5. จัดส่งเอกสารตาม 1-4 เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล License@coe.or.th