หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

ขั้นตอน – หนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ (เฉพาะด้าน)

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ (เฉพาะด้าน)

  1. กรอกแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน) ตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด โดยขอได้ครั้งละ 1 หัวข้อ และจัดส่งมาทางอีเมล professional@coe.or.th
  2. สภาวิศวกรแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอหนังสือรับรองและทดสอบความรู้ จำนวน 3,000 บาท ทางอีเมลสมาชิกที่แจ้งไว้
  3. หลังจากผลงานผ่านการพิจารณาสภาวิศวกรจะแจ้งผลทางอีเมล และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะจัดการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบทางออนไลน์ด้วย Application Zoom โดยผลการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งผ่านทางอีเมลสมาชิกที่แจ้งไว้
  4. เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านสภาวิศวกรจะแจ้งชำระค่าเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน) จำนวน 5,000 บาท ทางอีเมล โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่ชำระภายในกำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์ขอหนังสือรับรอง
  5. เมื่อสมาชิกชำระเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ (เฉพาะด้าน) แล้วสภาวิศวกรจะจัดส่งหนังสือรับรองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลสมาชิกที่แจ้งไว้

หมายเหตุ

สาขาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ