หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คำแนะนำการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค

คำแนะนำและขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

APEC Engineer New Registration Guideline

  1. พิมพ์ข้อมูลลงในแบบคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค คลิกที่ https://service.coe.or.th/APEC/Verifyform/8
  2. แนบสำเนาหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่
    • เอกสารประวัติอย่างย่อ (CV) ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 หน้ากระดาษ           
    • สำเนาหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วย
  3. เตรียมนำเสนอประวัติส่วนตัวและผลงานด้านวิศวกรรมตามที่ระบุในแบบคำขอ (Presentation) ออนไลน์ (zoom) ตามที่วันที่สภาวิศวกรกำหนด
  4. รอผลการพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค ระยะเวลา 1-2 เดือน
  5. ชำระค่าคำขอออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer Certificate) จำนวน 1,000 บาท
  6. แจ้งความประสงค์ในการติดต่อขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ เมื่อสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณา