หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

คำแนะนำการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค

คำแนะนำและขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

APEC Engineer New Registration Guideline

  1. พิมพ์ข้อมูลลงในแบบคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค คลิกที่ https://service.coe.or.th/APEC/Verifyform/8
  2. แนบสำเนาหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่
    • เอกสารประวัติอย่างย่อ (CV) ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 หน้ากระดาษ
  3. เตรียมนำเสนอประวัติส่วนตัวและผลงานด้านวิศวกรรมโดยใช้ข้อมูลตามที่ระบุในแบบคำขอ จัดทำเป็น Power Point Presentation และนำเสนอผ่านการประชุม VDO Conference เมื่อสภาวิศวกรแจ้งกำหนดนัดหมาย
  4. รอผลการพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค 30 วัน
  5. ชำระค่าคำขอออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค จำนวน 1,000 บาท
  6. ผู้ยื่นคำขอสามารถพิมพ์ใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Coe service