หน้าหลัก ข้อแนะนำบริการ

ข้อแนะนำบริการ : บุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

1. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร
2. หลักฐานการโอนเงิน
3. กรณีเป็นสถาปนิกให้แนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(สำหรับสภาวิศวกรไม่ต้องแนบสำเนาใบอนุญาต)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร 1303