หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: ข้ามสาขาวิศวกรรมควบคุม

ข้ามสาขาวิศวกรรมควบคุม

การยื่นข้ามสาขาเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไรและมีข้อกำหนดอะไรบ้าง

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยมีคุณสมบัติ คือ
1) สำเร็จการศึกษาในสาขาที่สภาวิศวกรรับรอง และตรงกับสาขาที่ขอรับใบอนุญาต
2) มีหน่วยความรู้ตามจำนวนที่สภาวิศวกรกำหนด
3) มีบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ไม่น้อยกว่าสามปีและมีผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นในสาขาและงานเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับรองผลงาน
4) มีรายงานผลงานดีเด่นจำนวนไม่น้อยกว่าสองเรื่องแต่ไม่เกินห้าเรื่อง

หากสนใจยื่นขอใบอนุญาตข้ามสาขา ต้องดำเนินการอย่างไร

สามารถยื่นผ่านอีเมล test.pe@coe.or.th และรอผลการพิจารณาผลงาน เมื่อผลงานผ่านเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ต่อไป

ทำไมต้องบังคับยื่น CPD ในการยื่นข้ามสาขา

CPD เป็นกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพวิศวกรและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยคิดตามจำนวนชั่วโมงของการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมที่สภาวิศวกรกำหนดนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบการอบรมที่เสียค่าใช้จ่ายเสมอไป เช่น โครงการวิศวกรอาสาทีให้คะแนน CPD ต่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการและลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประเหตุตามพื้นที่ต่างๆ

ผลงานที่ยื่นข้ามสาขาสามารถนำผลงานก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตได้หรือไม่

ต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรและไม่น้อยกว่าสามปี

จำนวนหน่วย CPD ต้องมีเท่าไรในการยื่นคำขอข้ามสาขา

ปัจจุบันการยื่นข้ามสาขาไม่ต้องมี CPD แต่ต่อไปเมื่อสภาวิศวกรกำหนดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

การยื่นขอใบอนุญาตข้ามสาขาต้องผ่านการทดสอบอะไรบ้าง

ต้องเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด