หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: การพัฒนาวิชาชีพ CPD

การพัฒนาวิชาชีพ CPD

CPD คืออะไร

การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ Continuing Professional Development (CPD) สำหรับวิศวกรคือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น โดยจะเรียกหน่วยคะแนนที่ได้รับจาก CPD ว่า PDU หรือ CPD Unit

ทำไมต้องมี CPD

CPD เป็นกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพวิศวกรและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยคิดตามจำนวนชั่วโมงของการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมที่สภาวิศวกรกำหนดนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบการอบรมที่เสียค่าใช้จ่าย เช่น โครงการวิศวกรอาสาทีให้คะแนน CPD ต่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการและลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตามพื้นที่ต่างๆ หรือการอบรมสัมมนาฟรีในรูปแบบ Onsite หรือ Online ที่สภาวิศวกรหรือหน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น

การต่ออายุใบอนุญาตใช้ คะแนน CPD ไหม

ไม่มีการกำหนดบังคับใช้ในเรื่องนี้

คะแนน CPD นำไปใช้ตอนไหน

คะแนน CPD นำไปใช้
1) ยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญ/วุฒิวิศวกร
2) ยื่นคำขอหรือต่ออายุใบรับรองความรู้ความชำนาญ (สาขาส่งเสริม 17 สาขา)

คะแนน CPD ได้จากการอบรมอย่างเดียวหรือไม่

คะแนน cpd ไม่ใช่ได้มาจากการอบรมเพียงอย่างเดียวนะคะ ยังมีอีก 9 ช่องทางที่ทำแล้วได้คะแนนค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://coe.or.th/14869-2/

คะแนน CPD ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง

1) เรียนรู้ด้วยตนเอง/ศึกษาดูงาน
2) การเข้าร่วมอบรมสัมมนาภายในองค์กรของท่าน (ได้ทั้ง Online และ Onsite)
3) การสัมมนาที่จัดโดยสภาวิศวกร (ได้ทั้ง Online และ Onsite โดยสามารถเข้าร่วมได้ในทุกหัวข้อ ไม่จำเป็นต้องตรงสาขา)
4) วิศวกรอาสา
5) ทำวิจัย / เขียนบทความวิชาการ
6) เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ https://coe.or.th/14869-2/

จะบันทึกผลคะแนนลงในระบบด้วยตัวเองได้อย่างไร / วิธีการเข้าใช้งานระบบ

สมาชิกสามารถศึกษาวิธีการได้ที่หัวข้อ “บันทึกข้อมูลกิจกรรม” ในคู่มือใช้งานระบบพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง https://coe.or.th/report_form/26-manual/