หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง

มีจำนวน 2 ประเภทค่ะ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค และวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะ

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค-วิศวกรวิชาชีพอาเซียนมีอะไรบ้าง

เป็นสัญชาติไทยเท่านั้น และถือใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป/ มีประสบการณ์ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 7 ปี/ มีหน่วยความรู้พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนนค่ะ

การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค-วิศวกรวิชาชีพอาเซียนต้องทำอย่างไร

ยื่นคำขอฯ ตามประเภทที่จะขึ้นทะเบียนทางเว็บไซต์สภาวิศวกร พร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) และประวัติส่วนตัวอย่างย่อ จำนวน 1 หน้ากระดาษเอ 4 นะคะ หมายเหตุ: การกรอกข้อมูลในแบบคำขอฯ และหลักฐานที่นำส่งต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ