หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: ใบอนุญาต นิติบุคคล

ใบอนุญาต นิติบุคคล

ช่องทางยื่นคำขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล

คุณสมาชิกสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ COE SERVICE : https://service.coe.or.th/

2. เลือกบริการ สมาชิก – นิติบุคคล

3. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสาร

4. รอพิจารณาผลงาน 1-2 เดือน

***(ติดตามสถานะต่างๆ ได้ที่ ระบบนี้ได้เลย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1303 หรือ 086-369-6020

หมายเหตุ : เอกสารไม่ต้องจัดส่งฉบับจริงนะคะ คุณสมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สภาวิศวกรค่ะ

ระยะเวลาในการพิจารณาใบอนุญาตใหม่ นิติบุคคลใช้เวลากี่วัน

สภาวิศวกรจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 60 วัน หลังจากคุณสมาชิกยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนค่ะ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ต้องแจ้งกับ สภาวิศวกรภายในกี่วัน

ทางบริษัทจะต้องแจ้งสภาวิศวกรภายใน 30 วัน หลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์นะคะ

งบดุลปัจจุบันไม่มี เนื่องจากยังไม่ได้ปิดงบ จะสามารถใช้ของปีที่ผ่านได้ได้หรือไม่

สามารถใช้ได้ค่ะ

ใบอนุญาตนิติบุคคลสามารถต่อก่อนวันหมดอายุได้กี่วัน

สามารถต่อได้ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 90 วันค่ะ

กรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจเกินกึ่งหนึ่งต้องดูจากเอกสารตรงไหน

ดูจากหนังสือรับรองที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ในข้อ 2 ว่ามีจดทะเบียนทั้งหมดกี่คน เช่น จดทะเบียนทั้งหมด 3 คน จะต้องมีผู้ที่ถือใบอนุญาต 2 คนขึ้นไปค่ะ

หนังสือรับรองของบริษัทที่ใช้ยื่นประกอบคำขอ ไม่เกินหนึ่งเดือนคือหนังสืออะไร

คือหนังสือรับรองที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะ

ถ้าหากจำนวนกรรมการบริษัทมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งต้องทำอย่างไร

สามารถใช้หนังสือแสดงเจตจำนงว่าเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ค่ะ

ใบอนุญาตนิติบุคคลมีอายุเท่าไหร่

ใบอนุญาตนิติบุคคลมีอายุ 3 ปีค่ะ

ค่าธรรเนียมต่ออายุใบอนุญาตนิติบุคคล จะต้องชำระเงินเท่าไหร่

1. ต่อก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 90 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท

2. ต่ออายุใบอนุญาตหลังหมดอายุ ภายใน 60 วัน 11,000 บาท

3. กรณีใบอนุญาตหมดอายุเกิน 60 วัน ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่และชำระค่าธรรมเนียม 16,000 บาทค่ะ

พนักงานบริษัทมีใบอนุญาตต้องแนบสำเนาใบอนุญาตหรือไม่

ไม่ต้องแนบค่ะ แนบเฉพาะรายชื่อผู้ที่มีใบอนุญาตตามหนังสือรับรอง ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะ

หนังสือรับรองเกินหนึ่งเดือนสามารถใช้ได้หรือไม่

ไม่สามารถใช้ได้ค่ะ หนังสือรับรองจะต้องไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะ